عجله از شیطان است جُز در پنچ مورد

حضرت حاتم اصم فرمود: عجله از شیطان است جُز در پنچ مورد: ۱- غذا دادن به مهمان ۲- تجهیز جنازه ۳- به ازدواج درآوردن دختر ۴- ادای دَین قبل از موعد مقرّر ۵- توبه از گناه قبل از غلبه­ی آن.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …