ضرورت فهم سلف در مسائل ایمانی

یکی از مواردی که ما باید همانند صحابه رضی الله عنهم  و سایر سلف صالح باشیم ، و فهم ما با فهم آن بزرگوران یکسان و برابر باشد ،

 مسائل ایمان و اعتقادی است ،

و در این موارد ما نباید از فهم آنها سر پیچی کنیم ،

و یا بر خلاف آنها نظر و ایده ای را انتخاب نماییم،

 زیرا الله متعال ایمان آنها را معیار سنجش ایمان سایرین قرار داده است ،

و گفته اگر دیگران همانند آنان ایمان آوردند که خوب ورنه در اختلاف و پراکندگی بسر خواهند برد،

در این با ه به این آیه قرآن مجید دقت نمایید :

( ﻓَﺈِﻥْ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺑِﻤِﺜْﻞِ ﻣَﺎ ﺁﻣَﻨْﺘُﻢْ ﺑِﻪِ ﻓَﻘَﺪِ ﺍﻫْﺘَﺪَﻭْﺍ ﻭَﺇِﻥْ ﺗَﻮَﻟَّﻮْﺍ ﻓَﺈِﻧَّﻤَﺎ ﻫُﻢْ ﻓِﻲ ﺷِﻘَﺎﻕٍ ﻓَﺴَﻴَﻜْﻔِﻴﻜَﻬُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ ) (سوره بقره، آیه : ۱۳۷) ‏.

ترجمه :  اگر آنها نیز به مانند آنچه شما ایمان آورده‌اید ایمان آوردند که هدایت یافته‌اند؛ و اگر (از ایمان آوردن بسان شما) پشت گردانند ، پس آنها در  اختلاف و تفرقه بسر خواهند برد ، و خداوند شر آنها را از تو دفع می‌کند؛ و او بسیار شنونده و بی نهایت داناست .

دقت به مفهوم این آیه و نگاه گذرا به احوال امت اسلامی در گذشته و حال ،

ما را به این حقیقت غیر قابل انکار خواهد رساند ،

که در مسائل ایمانی ما باید فهم ما را با فهم صحابه رضی الله عنهم و سایر سلف صالح امت رحمهم الله یکی کنیم ،

ورنه اختلافات عقیدتی و پراکندگی و تفرقه دست از سر ما بر نخواهد داشت ،

و ایمان ما مورد تأیید و پذیرش الله متعال قرار نخواهد گرفت .

مقاله پیشنهادی

ارکان اسلام یعنی پایه­ هایی که اسلام بر آن‎ها قرار دارد و پنج رکن هستند

ارکان اسلام یعنی پایه­ هایی که اسلام بر آن‎ها قرار دارد و پنج رکن هستند: …