شش چیز را بشناسید و به آن‌ها عمل نمایید

حضرت علی می‌فرماید: شش چیز را بشناسید و به آن‌ها عمل نمایید: ۱- خدا را بشناسید و با او موافقت نمایید. ۲- شیطان را بشناسید و با او مخالفت نمایید. ۳- حقّ را بشناسید و از آن پیروی نمایید. ۴- باطل را بشناسید و از آن دوری نمایید. ۵- دنیا را بشناسید و آن را پشت سر خود بیندازید. ۶-  آخرت را بشناسید و دنبال آن بشتابید.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …