شخص روزه داری که از روی فراموشی چیزی بخورد

ﺍﻣﺎﻡ فقیه محمد بن صالح العثیمین -رحمه الله- :

هرشخص روزه داری که از روی فراموشی چیزی بخورد بطوری که لقمه را ببلعد، دراین حالت روزه اش صحیح است، اما اگر لقمه را درحالتی که بلعیده است از حلقش خارج نماید،  روزه اش باطل میگردد!

اما چگونه؟!

هرگاه لقمه را بلعید، لازم نیست آنرا از گلویش بیرون آورد. لیکن اگر تلاش کند که آنرا از حلقش خارج نماید، روزه اش باطل میشود زیرا سعی در استفراغ عمدی نموده است.

ﻣﻦ ﺃﻛﻞ ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺋﻢ ﻧﺎﺳﻴﺎً ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻨﺠﺮﺗﻪ ﻭﻣﻌﺪﺗﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺑﺘﻠﻌﻬﺎ ﻓﺼﻴﺎﻣﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺇﻥ ﺃﺧﺮﺟﻬﺎ ﻓﺼﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻃﻞ . ﻛﻴﻒ ﺫﻟﻚ !؟

” ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﺍﺑﺘﻠﻌﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻨﺠﺮﺗﻪ ﻭﻣﻌﺪﺗﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ، ﻭﻟﻮ ﺣﺎﻭﻝ ﻭﺃﺧﺮﺟﻬﺎ، ﻟﻔﺴﺪ ﺻﻮﻣﻪ ﻷﻧﻪ ﺗﻌﻤﺪ ﺍﻟﻘﻲﺀ .”

ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻤﻤﺘﻊ ۶ /٣٨۶

مقاله پیشنهادی

آیا شما را از چیزی که از صدقه و روزه بهتر است با خبر نسازم

صحابی بزرگوار ابو دردا همواره می‌گفت: «أَلَا أُحَدِّثُکُمْ بِما هُوَ خَیرٌ لَکُم مِنَ الصِّدَقَهِ والصِّیامِ؟ …