شبهه ی مشرکین در گذشته و حال حاضر

امام ابن کثیر رحمه الله در تفسیر آیه ۳ سوره زمر:

(“و کسانی که جز الله سرپرستان و یاورانی را(برای خود)گرفته اند،(می گویند):ما آنان را نمی پرستیم مگر بخاطر اینکه ما را به الله نزدیک کنند”)
می فرماید:

“این شبهه ای است که مشرکان چه در گذشته و چه حال حاضر بر آن تکیه کرده و پیامبران به سوی آنان آمده اند تا آن را رد کرده و از آن نهی کنند و مردم را به عبادت و بندگی الله یگانه ای که هیچ شریک و انبازی ندارد دعوت کنند و(به مردم بگویند:)که این شبهه ساخته و پرداخته خود مشرکان است و الله نه بدان اجازه داده و نه آن را پسندیده است بلکه از آن نهی کرده(و فرموده):
(“و در میان هر امتی پیامبری را مبعوث کرده ایم که(به آنان بگویند)الله را بپرستید و از طاغوت دوری کنید”)
(ما قبل از تو هیچ پیامبری را نفرستاده ایم مگر اینکه به او وحی کرده ایم که هیچ معبود(بر حقی)جز من نیست.پس تنها مرا پرستش کنید.”)

(از طرف دیگر)الله خبر داده است که فرشتگان موجود در آسمان ها اعم از مقرب و غیر مقرب همه بندگان خاضع و گوش به فرمان الله اند،و نزد او شفاعت نمی کنند مگر به اجازه او و برای کسی که اوی می پسندد و نزد الله همچون:امرا نزد پادشاهان نیست،که بدون اجازه آنان در آنچه که پادشاهان و پدرانشان دوست دارند نزد آنان شفاعت کنند:

(“پس برای الله مثال نزنید.”)

(اوی)بسی والاتر و بلندمرتبه تر است از آنچه(که می گویند)”.

(تفسیر ابن کثیر ط العلمیه:۷/۷۵)

مقاله پیشنهادی

شبهه مخالفان حدیث و آیه «در کتاب هیچ چیز را فرو نگذاشته‌ایم»

یکی دیگر از شبه‌هایی که مطرح می‌کنند فهم آن‌ها از فرموده‌‌ی خداوند و این آیه …