سنگینی بار گناه بر دوش انسان

ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎﺭ ﮔﻨﺎﻩ

ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﯿﻢ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ می فرماید:

«ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺭ ﮔﻨﺎﻩ، ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ. ﻗﻠﺐ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﺟﻮﺍﺭﺡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺎﻋﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ»

[ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺘﻔﺴﯿﺮ: ۳۳۲/ ۲]

ﺍﻣﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻡ، ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ.

ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ،
ﻓﻘﻂ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ.
حکم دشنام دادن شیطان

“رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید:
شیطان را دشنام ندهید بلکه به الله تعالی از شر او پناه ببرید”.

منبع: سلسله الصحیحه: ٢۴٢٢
حکم دشنام دادن شیطان

“رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید:
شیطان را دشنام ندهید بلکه به الله تعالی از شر او پناه ببرید”.

منبع: سلسله الصحیحه: ٢۴٢٢

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …