سلف صالح چه کسانی هستند؟

منظور از سلف صالح اصحاب و یاران گرامی پیامبر صلی الله علیه وسلم اند که در مدرسهء نبوت درس آموختند. وهم چنان تابعین و سایر ایمهء دین که در نقش صحابه و تابعین بودند.( الوجیز فی عقیده السلف ج۱ ص ۱۵).

عصر آنها درحدیث صحیح به عنوان ” خیر القرون ” ودورهء دور از شر وفتنه تعبیر گردیده است:”خیر القرون قرنی، ثم الذین یلو نهم، ثم الذین یلو نهم (صحیح البخاری ج۲ص ۹۳۸ صحیح مسلم ج ۴ ص ۱۹۶۲ ).
” بهترین عصر، عصریکه من در آن هستم مى باشد، سپس عصری که بعد از من مى آید، سپس عصری بعد از قرن دوم مى آید”.
سبب فضیلت و برتری این سه قرن بخاطر آنستکه چون این عصر، عصر یاران گرامی پیامبر صلی الله علیه وسلم و شاگردان مکتب نبوت، عصر علمای تابعین و تبع تابعین، عصر ایمهء دین: امام های چهارگانه و شاگردان آنها و بزرگترین محدثین و مفسرین بود.
( دکتر صالح الفوزان، اصول و قواعد اهل سنت در عقیده ص ۷).

مقاله پیشنهادی

تعداد تابعین:

تعداد تابعین بسیار زیادند و امکان محصور کردن آن‌ها به تعداد مشخصی وجود ندارد، و …