سخن گهربار در خصوص اهل بدعت از امام حسن بصری رحمه الله

وقال الحسن: «لا تجالس صاحب بدعه فإنّه یمرض قلبک»

امام حسن بصری رحمه الله فرمودند: «با انسان مبتدع و بدعت گزار منشین، چرا که او قلبت را بیمار می‌کند».

[ الاعتصام۱/۸۳].

مقاله پیشنهادی

برخی از شیوه­های‌ سلف برای حفاظت حدیث نبوی

برخی از شیوه­های‌ سلف برای حفاظت حدیث نبوی، از این قرار است: پایبندی به بیان …