سخن را تو نهایت کن/بشر امروز چه شر دارد

به  درویشی  قناعت کن / که  سلطانی خطر  دارد

نمازِ  صبح  جماعت کن / که گور هم درد سر دارد

تو  قرآن را  قرائت  کن / که از  هر چیز خبر دارد

زیاد    یادِ  قیامت   کن / که  در   آمال  أثر   دارد

زِ  بوبکر  ها حکایت  کن / کَز  او اسلام  ثمر دارد

عمرها  را  روایت  کن / به  صد  رستم  جگر  دارد

حیا  را  زود مهارت  کن / که  از عثمان  خبر  دارد

علی  خیبر   قیامت    کن / اسد  الله    نظر   دارد

تو  نفست  را ملامت کن / هواى  نفس  ضرر  دارد

بهشت  را زود بشارت کن / زیاد  دوزخ  بشر  دارد

اگر   خواهی  جنایت کن / ولی   ربّت   خبر   دارد

بیا   یکبار   عبادت   کن / خدا   بر  ما  نظر  دارد

توانت   بی  نهایت  کن / اَجل  عمر  مختصر  دارد

خدا  گفته  خلافت  کن / خلیفه  ات  در  نظر  دارد

تو  گر  خواهی خیانت کن / ولی  دنیا   گذر   دارد

به زاستغفار تو عادت کن / که  هر توبه  بخر  دارد

بیا از نفس شکایت کن / چه حیله نفس به سر دارد

به  دنیا خوب  زراعت کن / نگو  بسیار   پدر   دارد

اگر  خواهی کفایت کن / ولی  یک گور  پسر   دارد

به گور خوب استراحت کن / که  گور وقتِ گذر دارد
قیامت  را  نظارت   کن / نه  پشیمانی   ثمر   دارد

تو  بشنو وُ اطاعت  کن / ولی  دل  گوشِ  کَر  دارد

نداىِ  حق  زاجابت  کن / که  سید  هم  سفر  دارد

سخن  را تو  نهایت کن / بشر  امروز چه شر دارد

مقاله پیشنهادی

قرآن کریم

قرآن کریم قرآن، آخرین، خاتم، طولانی­ترین و جامع­ترین کتاب­های آسمانی و حاکم بر آن‎هاست. در …