روشنفکری دینی معاصر در میزان قرآن، اعلان جدایی از مسیر هدایت است!

* والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا : کسانی که تلاش هایشان در راه ما و همراه ماست , راه های هدایت خود را به ایشان نشان خواهیم داد.( عنکبوت۶۹ )

فرمود < جاهدوا فینا > نه < جاهدوا عنا > !

خداوند هر گونه تلاش بر علیه قرآن و رسالت قرآن را مصداق روشن تاریک فکری و گمراهی می داند !

تلاش روشنفکرنمایان امروز مصداق روشن < جاهدوا عنا > است !

شاید روشنفکرنمایی بگوید ما هم با فهم خود در تلاش برای یافتن این راه هستیم ! به او می گوییم اما قرآن هر فهمی را نمی پذیرد :

* فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا و ان تولوا فانما هم فی شقاق : اگر دیگران هم ایمانی از جنس ایمان شما بیاورند راه هدایت را خواهند یافت و غیر این , اعلان جدایی از راه هدایت است. ( بقره ۱۳۷)

پس فهم نسل اول این امت معیار فهم هادی و تشخیص حق از باطل است و غیر این مضل است هرچند نام روشنفکری را یدک بکشد!

نسلی که خدا و رسولش آنها را ستوده و از آنها و فهم و ایمانشان راضی شده و بهترین قرنها را قرن ایشان معرفی کرده اند و امامان و بزرگان امت نیز بعدها به بهترین شیوه رأی و فهم آنان را به ما رسانده اند!

پس در میزان قرآن روشنفکر واقعی کسیست که قرآن و سنت را با فهم سلف صالح این امت بفهمد نه با فهم مدعیان فلسفه و نواندیشی !

مقاله پیشنهادی

قوانینی که بندگان بر اساس آن‎ها مورد محاسبه قرار می­گیرند:

قوانینی که بندگان بر اساس آن‎ها مورد محاسبه قرار می­گیرند: اگر الله تمامی بندگانش را …