روزه دار حقیقی کسی است که

امام ابن قیم می فرماید
روزه دار حقیقی کسی است که:
جوارحش از گناه، زبانش از دروغ و فحش و سخنان باطل، شکمش از خوردن و نوشیدن و شرمگاهش از حرام و فسق، مصون باشد!

‏والصائم هوالذی صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الکذب والفحش وقول الزور وبطنه عن الطعام والشراب، و فرجه عن الرفث.

الوابل الصیب٢٧/١

مقاله پیشنهادی

آیا شما را از چیزی که از صدقه و روزه بهتر است با خبر نسازم

صحابی بزرگوار ابو دردا همواره می‌گفت: «أَلَا أُحَدِّثُکُمْ بِما هُوَ خَیرٌ لَکُم مِنَ الصِّدَقَهِ والصِّیامِ؟ …