رمضان، ماه جهاد و مبارزه

اشاره:
روزه، یکی از عوامل و انگیزهایی است که توان درونی و روحی انسان را در زمینهی عمل افزایش میدهد. مؤمن، بر این باور است که با انجامِ این عبادت، یکی از دستورات و فرایض الهی را اجرا میکند که عزم و قدرت و توان درونیاش را در پی دارد. از اینرو ماه رمضان، ماه پیروزیهای نظامی و موفقیتهای چشمگیری بوده و در این ماه مبارک و خجسته، پیروزیهای شکوهمندی، برای امت اسلامی تحقق یافته که از جنگ بدر شروع شد و در ادوار بعدی ادامه یافت؛ از جمله: فتح مکه، اندلس، حطین و عینجالوت.
ماه رمضان، در طول تاریخ، رخدادهای نظامی شکوهمندی در خود جای داده، و هر کس، کتابهای تاریخ را مطالعه نماید و صفحات آن را ورق بزند، با نمای درخشانی از این ماه مبارک در طول تاریخ اسلام، مواجه خواهد شد؛ نمایهای که بیش از یکصد سال، از نگاهها پنهان شده و در عین حال آنقدر با شکوه است که اینک باورش، مشکل میباشد و هر عقلی، به راحتی نمیتواند آن را در یابد. سیما و نمایهی درخشانی که از مطالعهی تاریخ، دربارهی ماه مبارک رمضان، جلوهگر میشود، ارزشها و نشانههای ارزشمندی از قبیل عزت، کرامت، سرافرازی، تقوا، آمرزش و فتوحات و پیروزیهای چشمگیری را در خود جای داده است و این امر، نیازی به دقت نظر و باریک بینی در صفحات تاریخ ندارد؛ بلکه با نگاهی گذرا نیز میتوان این سیمای تابناک را مشاهده نمود. بنابراین اگر ماه رمضان را ماه جهاد و پیروزی بنامیم، سخن گزافی نگفتهایم و تاریخ، این حقیقت را اثبات میکند.
متأسفانه در عصر حاضر که امت اسلامی، از وجود یک رهبر و حاکم و واحد و به تمام معنا مسلمان، محروم است، از خوبیهایی که برای ماه رمضان بر شمردیم، برخوردار نیستیم؛ چنانچه از یک سو تراژدی فلسطین را مشاهده میکنیم و از سوی دیگر شاهد حوادث و رخدادهای غمانگیزی هستیم که در چچن، کشمیر، جنوب فیلیپین، عراق و افغانستان، روی میدهد. هنوز غم و اندوه و زخم امت در مورد رویدادهای چچن، کشمیر و جنوب فیلیپین، کالبد امت اسلامی را آزار میداد که رنج و درد و زخمی دیگر، بر امت اسلامی وارد شد و در ماه رمضان، افغانستان عزیز، مورد تهاجم آمریکا قرار گرفت. وقتی عدهای به آمریکا هشدار دادند که حرمت ماه رمضان را نگه دارد و از تهاجم به مسلمانان در این ماه، خودداری کند، بوش که مصداق دروغگویی است، گفت: حکومت اسلامی، خود، در این ماه وارد جنگ شده است.
آری! بوش، راست گفت، اما قصدی جز توجیه حمله به افغانستان در ماه رمضان نداشت. آنچه نباید اتفاق میافتاد، اتفاق افتاد و افغانستان مورد تهاجم قرار گرفت. و آنگاه رمضانی دیگر آمد تا شاهد قتل و کشتار کودکان، زنان و سالمندان مسلمان در سرزمین دجله و فرات باشد و ببیند که چگونه انواع بمبهایی که حتی نام آنها نیز برای ما، ناآشناست، بر سرِ مسلمانان عراق فرود میآید!
اینک که خون مسلمانان بر زمین میریزد و فرزندان مسلمان در خاک و خون میغلتند، بر آن شدم تا از جانفشانیهای امت اسلام، چند سطری به نگارش در آورم؛ جانبازیهایی که در گذشته، عزت و سرافرازی امت را در پی داشت. امیدوارم که نگارش این مطالب به خواست خدای متعال، برای مسلمانان سودمند باشد.

مقاله پیشنهادی

هرکس قصد کار نیکی کند اما آن را انجام ندهد، یک ثواب و حسنه برای او نوشته می‌شود

مسلم و بخاری، از ابوهریره و ابن عباس روایت کرده‌اند که: پیامبر صلی الله علیه وسلم …