دل انسان از چهار جویبار آبیاری می‌شود

دل انسان از چهار جویبار آبیاری می‌شود، اوّلی جویبار چشم دوّمی جویبار گوش سوّمی جویبار زبان و چهارمی جویبار ذهن که اگر این رودهای طبیعی بدن با گناه آلوده شوند، دل سیاه و باطن انسان کثیف می‌شود.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …