در میان بهترین شما کسانی بیایند که نادانها را مسؤول شما نمایند

ابن حبان و ابو یعلی وطبرانی و دیگران در «المعجم الصغیر» و نیز خطیب بغدادی در «تاریخ بغداد» آورده اند(الکبائر اثر امام ذهبی ص ۱۱۳) ـ البته لفظ روایت از خطیب بغدادی است ـ که رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم فرمود: «یکون فی  آخر الزمان أمراء ظلمه ، و وزراء فسقه ، و قضاه خونه ، و فقهاء کذبه ، فمن أدرکهم فلا یکونن هم عریفًا و  لا جابیًا و لا خازنًا و لا شرطیًا » ، «در آخر الزمان امرای ظالم و وزیران فاسق وقاضی های خائن وفقهای کاذبی خواهند بود. هر کس ایشان را دریافت، نباید کارشناس، مأمور مالیات، خزانه دار و پلیس آنان گردد.» ـ این روایت، با مجموع طرقش، حدیثی است صحیح ـ .
در روایتی دیگر آمده است: «لیأتین علیکم امراء یقربون شرار الناس و یؤخرون الصلاه عن مواقیتها فمن أدرک ذلک منکم فلا یکونن عریفًا و لا شرطیًا و لا جابیًا و لا خازنًا » ، «حاکمانی بر شما خواهند آمد که با بدترین مردم قرابت و نزدیکی میکنند و نماز را به تأخیر میاندازند. پس هر کدام از شما که آنها را  دریافت، نباید کارشناس، پلیس، مسؤل مالیات و خزانه دار ایشان شود.»(البانی در سلسله احادیث صحیحش ان را در ۳۶۰ صحیح دانسته)
عبدالرزاق نیز در مصنف(منصف عبدالرزاق ۳۸۳/۲) خود از ابن مسعود رضی الله عنه نقل کرده است که: «ای مهدی آنگاه که در  میان بهترین شما کسانی بیایند که نادانها را مسؤول شما نمایند و نماز را در غیر وقت خود گذارند، چه  خواهی کرد؟ گفتم نمی دانم، فرمود: مأمور مالیات، کارشناس، پلیس و نامه رسان آنان مشو و نماز را به  وقتش اقامه کن.»

مقاله پیشنهادی

به معروف امر کنید و از منکر نهی کنید پیش از آنکه دعا کنید، اما دعایتان اجابت نشود

حضرت عایشه در روایت ابن ماجه از وی گفته است که: «از پیامبر صلی الله علیه …