در آنچه که به تو مربوط نیست، سخن مگو

امام شافعی رحمه الله می فرماید :

کسی که دوست دارد خداوند دل و درونش را باز کند یا اینکه آن را نورانی کند پس بر او لازم است؛ در اموری که به او مربوط نیست سخن نگوید، و از گناه دوری کند، و در بین خود و الله متعال عمل صالح پنهانی داشته باشد.
در آنچه که به تو مربوط نیست، سخن مگو، چون هرگاه سخنی گفتی، دیگر تو مالک آن نیستی، بلکه آن سخن مالک توست.

المجموع شرح المهذب ۵۲/۱۰

مقاله پیشنهادی

کسی که همسایه‌اش از آزار و شر وی در امان نیست، وارد بهشت نمی‌شود

چنان‌که شیخین از ابوهریره روایت کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «به …