داستان های پند آموز

آرایشگر دختر فرعون با وجود فتنه و آزمایش بزرگی که با آن روبرو شد بر دین خود ثابت قدم ماند،اما عجیب است آن دخترانی که حتی طاقت پایبندی بر نماز را ندارند و همچنان در ادای آن تساهل میکنند تا به کلی آن را ترک نموده خودرا درخطر کفر قرار میدهند.زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم چنانکه ترمذی روایت نموده، می فرماید: پیمانی که میان ما و آنهااست، نمازاست؛ پس هر که آن را ترک گوید کافر شده است.هر که نماز را ترک گوید، الله او را در آتش جاودانه می سازد و در جهنم، همراه با شیطان عذاب میدهد و از نعمت هایش دور می سازد و از حمیم مینوشاند.

امام ذهبی رحمه الله در کتاب خود الکبائر آورده که زنی درگذشت و برادرش او را به خاک سپرد. در حالی که او را دفن می کرد کیسه های که حاوی سکه های او بود در قبر افتاد و متوجه نشد. هنگام بازگشت کیسه را نیافت و دانست که در قبر افتاده.به قبر خواهر خود بازگشت و آن را نبش کرد تا آنکه به جسد خواهرش رسید و دید که قبر وی پر از آتش است.

ترسید و خاکها را بر وی ریخت و در حالی که به شدت میگریست به نزد مادرش رفت و گفت.به من بگو خواهرم چه کاری انجام میداد؟مادر گفت: برای چه این را می پرسی؟گفت مادر من دیدم که قبرش پر از شعله های آتش بود! مادر که چنین شنید گریست و گفت: خواهرت در مورد نماز سهل انگاری میکرد و آن را از وقتش به تاخیر می انداخت.

این است حال و روز کسی که نماز را از وقت آن عقب می اندازد. نماز صبح را نمیگزارد مگر پس از طلوع آفتاب. یا دیگر نمازها را به همین صورت به تاخیر می اندازد. حال فکر کنید وضعیت کسی که اصلا نماز نمی خواند چه خواهد بود؟

رسول الله صلی الله علیه وسلم  می فرماید: در خواب دو تن به نزد من آمدند و مرا با خود بردند، پس به مردی رسیدیم که خوابیده بود. و مردی دیگر با سنگی در دست بالای سرش ایستاده بود. ناگهان با سنگ بر سرش زد و سپس سنگ غلت خورد و آن مرد رفت و سنگ را آورد. وقتی بازگشت سر مردی که خوابیده بود دوباره به حالت نخست بازگشت، پس دوباره همان کار را با او تکرار کرد.گفتم: سبحان الله! این دو کیستند؟

دو فرشته گفتند: این مرد کسی بود که قرآن را فرا میگرفت اما آن را رد میکرد یعنی به آنچه در آن بود عمل نمی کرد. و از نماز فرض می خوابید. سوره قلم آیه ۳۳.{کَذَالِکَ اَلعَذَابٌ وَ لَعَذَابٌ الاخِرَهِاَکْبَرُ لَو کَانُوا یَعلَمونَ} عذاب [دنیا]چنین است و اگر می دانستند عذاب آخرت قطعا بزرگتر است.

مقاله پیشنهادی

فضایل حُسن خُلق:

فضایل حُسن خُلق: شریعت اسلام دلایلی بیان نمود که نشان می­دهد اخلاق نیک، فضایلی بزرگ …