خطر ارجاء و مرجئه گری

امام زهری رحمه الله می فرماید:«ما ابتدعت فی الإسلام بدعه أضر على أهله من الإرجاء»

ترجمه: هیچ بدعتی در اسلام بسان بدعت ارجاء برای امت اسلامی؛زیان بارتر و مهلک تر نبوده و پدید نیامده است.

[الإیمان لإبن، تیمیه:۳۰۹]

مقاله پیشنهادی

علم و دانش صحابه

علامه مسروق می‌گوید: علم و دانش صحابه، به شش تن از صحابه منتهی می‌گردد که …