تکوین جنین در رحم مادر

تکوین جنین از دید علمی در قرن بیستم کشف شد و دانشمندان نظر دادند که جنین چکونه مراحلی را در رحم طی میکند، ولی قرآنکریم این مراحل را در چهارده قرن قبل با تمام تفاصیلش در این آیات ذیل بیان داشته است:
خداوندج درسوره انسان فرموده است: إنّا خلقنا الإنسان من نطفهٍ امشاجٍ ( هر آیینه ما آفریدیم انسانرا از نطفهء در هم خلط شده) مراد از نطفه درینجا بمعنای مقدار نهایت کم و کوچک از چیزی سیلان کننده میباشد که همان منی است. هر چه کلمه امشاج معنایش چیزی مخلوط با عناصر مختلف است، این امر شهرت دارد که منی از عناصر مختلف از ترشحات بعضی غدد در انسان تشکیل شده است، بعد از تلقیح بیضه در مدت کمی یکی از بیضه های افتیده در رحم باقی ماند و خداوندج این مرحله را در سوره المؤمنون آیه ۱۳ چنین بیان داشته است: ثمٌ جعلناه نطفهً فی قرارٍ مّکین (بعد از آن ما گردانیدیم آنرا ـ انسان راـ نطفه در جای آرام)
در سوره قیامه آیه ۳۷-۳۸ فرموده است: ألم یک نطفهً من منیٍّ یمنی، ثمّ کان علقهً فخلق فسوّی ( آیا نبود نطفهء از از منی که ریخته میشد در رحم، باز بود خون بسته پس بیافرید خدا پس درست اندام کرد) بعد ازینکه بیضه در رحم به علقه ( آویزان) مبدل شد یعنی به دیوار رحم چسپید و در آن به زندگی پرداخت بعد از مدت چند ماه این علقه به مجموعهء از ژنها بدل میشود که شکل کروی دارند مثل گوشت بسته که قرآن آنرا به مضغه( یعنی با دندان جویده شده) تعبیر کرده است ـ اگر تصویر اولی جنین در رحم دیده شود بدون شک مثال ساجقی است که در زیر دندان جویده شده باشد و جای دندانها در آن فرو رفته باشد ـ بعد ازین مرحله آثار و نشانه های از سر و دست وپای ظاهر میگردد و قرآنکریم آنرا چنین وصف کرده است: فخلقنا المضغه عظاماً فکسونا العظام لحماً( مضغه را استخوان خلق کردیم و پوشانیدیم استخوانرا گوشت) این مراحلی است که جنین خورد تدریجاً بزرگ میشود تا به یک جنین کامل تبدیل میشود. این ترتیب را دانشمندان در قرن بیستم دانستند ولی این امر در قرآن در چهارده قرن قبل نشان میدهد که این قرآن وحی الهی به پیامبرص است ورنه پیامبر این بیان دقیق علمی و تکوین جنین را چنانکه دشمنان اسلام ادعای خود ساختگی آنرا میکنند از کجا میدانست؟

نوشته : محمد میرویس غیاثی

مقاله پیشنهادی

خداوند حاجت و نیاز بنده را بر آورده می‌سازد

«لَا یزَالُ اللهُ فِی حَاجَهِ الْعَبْدِ مَا کَانَ الْعَبْدُ فِی حَاجَهِ أَخِیهِ».[۱] «خداوند همواره حاجت …