تعریف خوارج

تعریف خوارج

حافظ ابن حجر در تعریف آنان و سبب نام گذاری شان می‌گوید: «اما خوارج، پس آنان جمع خارجه‌اند یعنی طایفه، و آنان گروهی اهل بدعت هستند، بخاطر خروجشان از دین و خروجشان بر بهترین مسلمانان به این نام، نامیده شده‌اند».([۱])

[۱]– فتح الباری: ۱۲/۲۹۶٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …