تعریف ایمان نزد مرجئه

تعریف ایمان نزد مرجئه

مرجئه در نقطه مقابل خوارج قرار دارند .. اینان می گویند: اگر در ادله کتاب وسنت نظری بیفکنیم خواهیم دید که بر صاحبان کبیره – و دیگر معاصی – حکم و حد رده مقرر نشده، و چون ایمان در نزدشان امری واحد است و کم و زیاد نمی شود با این فهم فاسد خود مرتکب کبائر را مومنی کامل الایمان می نامند … نقطه مقابلشان که خوارج باشند با مرجئه در اینکه ایمان امری واحد است وکم و زیاد نمی شود مشترکند اما مرتکب کبیره را کافر می نامند … دو جناح که طرف افراط و تفریط را در پیش گرفته اند: خوارج و مرجئه.” *

مشهورترین اقوال مرجئه در مورد تعریف ایمان:

فرقه جهمیه : ایمان مجرد تصدیق قلبی است
فرقه کرامیه : ایمان مجرد قول زبان است
مرجئه فقهاء : ایمان تصدیق قلبی و قول زبانی است **

همه اهل ارجاء عمل را از دایره ایمان خارج می دانند ..

مقاله پیشنهادی

هر گناهی را ممکن است که خدا مورد بخشش قرار دهد، مگر…

ابوداوود از ابودرداءس روایت کرده است که پیامبر ج فرموده است: «کُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ …