بهترین دوست

یکی از صالحین رحمه الله می گوید:
بهترین دوست کسی است که یادآور نماز باشد و شما را به یاد الله متعال اندازد و موجب کثرت ایمانتان گردد!

معتمر رحمه الله می گوید:
با حالتی شکسته و ناراحت نزد پدرم رفتم پرسید تر را چه شده که چنین ناراحتی؟ جوابش را دادم گفتم
یکی از دوستان فوت شده پرسید آیا بر سنت فوت شده؟ پاسخ دادم بلی عرض کرد پس بر او غم مخور.

مقاله پیشنهادی

برخی از شیوه­های‌ سلف برای حفاظت حدیث نبوی

برخی از شیوه­های‌ سلف برای حفاظت حدیث نبوی، از این قرار است: پایبندی به بیان …