بهترین انسان آن کس است که دیر خشمگین شود و زود رضایت دهد

بهترین انسان آن کس است که دیر خشمگین شود و زود رضایت دهد و بدترین شخص آن است که زود خشمگین شود و دیر رضایت دهد و هرکس که دیر خشمگین شود و زود رضایت دهد با هر کس که زود خشمگین شود و زود هم رضایت دهد اعمال‌شان مانند دو کفّه­ی ترازو مساوی است.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …