بعد از خود برای مردان هیچ فتنه‌ای خطرناک‌تر از زنان باقی نگذاشتم

«مَا تَزَکْتُ بَعْدِی فِتْنَهً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النَّسَاءِ».[۱]

«بعد از خود برای مردان هیچ فتنه‌ای خطرناک‌تر از زنان باقی نگذاشتم».

[۱]– بخاری، ۴۷۰۶ و مسلم، ۴۹۲۴٫

مقاله پیشنهادی

قول راجح در قبول خبر آحاد

گرچه قبول داریم که احناف و مالکیه این شرایط را فقط برای این گذاشته‌اند تا …