بزرگ‌ترین و افضل‌ترین کار

حضرت ابوعُبیده بن جراّح از رسول خدا سؤال کرد بزرگ‌ترین و افضل‌ترین کار نزد خدا چیست؟ فرمود: این است که بروی پیش پادشاه و یا رهبر ظالم و به او انتقاد و نصیحت کنی و بدانی‌که تو را خواهد کشت.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …