بزرگی گفت: سه پسر دارم …

بزرگی گفت: سه پسر دارم اوّلی هرچه بگوید، باور می‌کنم چون راستگوست و دوّمی هرچه بگوید، باور نمی‌کنم چون دروغگوست و سوّمی خدا مرگش بدهد چون مرا سرگردان می‌کند هم راستگوست و هم دروغگوست.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …