برای خود برادران نیک جهت مجالست برگزین

امام عمر بن خطاب رضی الله عنه می فرماید: «علیک بإخوان الصدق تعش فی أکنافهم فإنـهم زینه فی الرخاء وعده فی البلاء»

«برای خود برادران نیک جهت مجالست برگزین، چرا که آنها باعث زینت تو در روزهای خوش و پشتوانه ات در روزهای ناگوار خواهند بود».

«تاریخ دمشق» (۴۴/۳۵۹) و «الإخوان لابن أبی الدنیا» (۱۱۶).‏

مقاله پیشنهادی

علم و دانش صحابه

علامه مسروق می‌گوید: علم و دانش صحابه، به شش تن از صحابه منتهی می‌گردد که …