برادر جان، ما را از دعایت فراموش مکن

از عمر رضی الله عنه روایت شده است که گفت: از پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ادای عمره اجازه خواستم، او به من اجازه داد و فرمود:

«لَا تَنْسَنَا یا أُخَی مِنْ دُعَاثِکَ».[۱]

«برادر جان، ما را از دعایت فراموش مکن».

[۱]– احمد، ۱۲۶۰۲٫ آلبانی در ضعیف الجامع (۶۲۷۸) می‌گوید ضعیف است.

مقاله پیشنهادی

ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳)

  ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳) سنّت احکامی را بیان …