برادر جان، ما را از دعایت فراموش مکن

از عمر رضی الله عنه روایت شده است که گفت: از پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ادای عمره اجازه خواستم، او به من اجازه داد و فرمود:

«لَا تَنْسَنَا یا أُخَی مِنْ دُعَاثِکَ».[۱]

«برادر جان، ما را از دعایت فراموش مکن».

[۱]– احمد، ۱۲۶۰۲٫ آلبانی در ضعیف الجامع (۶۲۷۸) می‌گوید ضعیف است.

مقاله پیشنهادی

قول راجح در قبول خبر آحاد

گرچه قبول داریم که احناف و مالکیه این شرایط را فقط برای این گذاشته‌اند تا …