اگر انسان گاهی به خاطر بی‌پولی نتواند به چیزی برسد

اگر انسان گاهی به خاطر بی‌پولی نتواند به چیزی برسد اگر در مقابل آن صبر نماید به او پاداش صبر خواهند داد.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …