انواع حساب:

انواع حساب:

برخی از حساب­ها سخت و برخی آسان هستند. انواع دیگر آن، حساب تقریر و تکریم و بزرگداشت، توبیخ و نکوهش، فضل و بخشش و مؤاخذه و مجازات بوده و متولّی آن، بخشنده­ترین بخشندگان، مهربان­ترین مهربانان و فرمانرواترین فرمانروایان است.[۱]

[۱]– نک: القیامه الکبری، ص ۱۹۳٫

مقاله پیشنهادی

فرقه شیعه (۳)

اکنون مناسب می­بینم سخنان سیوطی در مورد مهدی مغربی را ذکر کنم. او می­گوید: «مهدی …