امنیت و آرزو باعث سرکشی و فراموشکاری انسان می‌شوند

امنیت و آرزو باعث سرکشی و فراموشکاری انسان می‌شوند؛ به‌همین سبب خداوند امنیت انسان را با ترس، و آرزوهای دور و دراز او را با بیماری از او می‌گیرد، تا به خود باز آید و به سرکشی و ستمگریِ خود ادامه ندهد.

 

تغریدات شیخ طریفی

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …