امام شافعی و تشویق به عدم تعصب مذهبی

در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه وسلم مردم تـابع قـرآن و سـنت ایشـان بودنـد، و بعدها در زمان خلفا و صحابه و حتی تابعین نیز همه تابع قرآن و سنت نبوی بودند

و چیزی بـا عنوان مذهب فلانی و فلانی در میان مردم وجود نداشت،
و اگر از کسی سؤ ال میشد: مذهب تو چیست؟ میگفت: من تابع کتاب و سنت هستم و بس..

و حتـی خـود ائمـه اربعـه نیـز تـابع کتاب و سنت بودند و مردم را از تقلید کردن نهی میکردند و حاضر نبودند که سخن آنها بر کتاب و سنت ترجیح داده شود،

چرا که آن بزرگواران با وجود علم و مجتهـد بودنشـان، بـاز خود را معصوم نمیدانستند .

پس برماست که ما نیز از روش سـلف صـالح پیـروی کنـیم و ازمذهب خاصی تقلید نکنیم.

حرمله بن یحیی میگوید: شافعی فرمود:

«هر بار که گفتم: حدیث صحیحی از پیامبر صلی الله علیه وسلم خلاف قول من ثابت شده، پس حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم اولی تر است و از من تقلید نکنید ».

و ابو ولید بن ابی جارود میگوید: شافعی فرمود:

«هرگاه حدیث صحیحی از رسـول خـدا صلی الله علیه وسلم ثابت گشت و من (قبلا) سخنی گفتـه باشـم، پـس از سـخن خـود بـازمی گردم و به حدیث عمل میکنم ».

و ربیع بن سلیمان میگوید: شنیدم که شافعی میفرمود:

«هرگاه حدیث صحیحی از رسول خدا صلی الله علیه وسلم ثابت گشت، پس آن حدیث اولی تر اسـت از اینکـه بـه قـول و رای دیگری عمل شود».

مقاله پیشنهادی

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت ایران @ahlesonnat_com https://t.me/ahlesonnat_com https://t.me/joinchat/AAAAAEL1eveEIme7q2AtCw