امام شافعی رحمه الله و تشویقش به عدم تعصب مذهبی [۱].

حرمله بن یحیى یقول: قال الشافعی: «کلما قلت: وکان عن النبی صلى الله علیه وسلم خلاف قولی مما یصح، فحدیث النبی صلى الله علیه وسلم أولى ولا تقلدونی».

حرمله بن یحیی می‌گوید: شافعی فرمود: «هر بار که گفتم: حدیث صحیحی از پیامبر صلی الله علیه وسلم خلاف قول من ثابت شده، پس حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم اولی تر است و از من تقلید نکنید».

[ «حلیه الأولیاء وطبقات الأصفیاء» حافظ أبو نعیم اصفهانی.]

مقاله پیشنهادی

فقط به خاطر سلام گفتن به کسانی که می‌بینم صبح به بازار می‌آیم

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما صبح به بازار می‌رفت و به هر کسی که …