امام ابن ماجه( قزوینی)

نام
محمدبن یزیدبن ماجه ی قزوینی منسوب به

طایفه ی ربیعه ی قزوین ایران

کنیه ی او ابن ماجه

ولقبش حافظ بوده

تولد۲۰۹ه ق

محل تولد قزوین

مراکزسفربرای کسب علم حدیث

بصره ،کوفه،بغداد،شام ،مصر،ری

استادان او

۱هشام بن عمار

۲ابوبکربن شیبه درعراق

۳اباطاهربن سرح درمصر

وعلمای دیگر

شاگردان امام ابن ماجه

ابوالحسن بن ابراهیم

ابو عمربن احمد

ابوطیب بن روح بغدادی

محمدبن عیسی ابهری

سنن(صحیح ابن ماجه)

شامل ۴۰۰۰(چهارهزار)حدیث بوده است

میباشد

محمدبن اسدقزوینی میگوید

لقد اوهی دعائم عرش علم

وضعضع رکنه فقدابن ماجه

یعنی

بحقیقت فقدان ونبودابن ماجه پایه های تخت

دانش وستون علم رامتزلزل ساخت

وفات

این عالم بزرگواردرسال۲۷۳در

سن۶۴سالگی به سرای جاویدشتافت.

خداوندا فردوس اعلی رانصیب این عالمانان

ومحدثان بزرگوار بگردان

ومارا دربهرمندی ازعلم این عالمان و مجاهدان

بزرگوار یاری بفرما .

مقاله پیشنهادی

امام غزالی و حب‌ جاه

در احیاء العلوم عنوانی به نام «بیان سبب کون الجاه محبوباً بالطبع حتی لا یخلو …