الشمائل المحمدیّه صلی الله علیه وسلم (۲)

عمر بن خطاب رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند: در مدح و ستایش من، ازحدّ تجاوز نکنید، همانطور که مسیحیان در مدح و ستایش عیسی پسر مریم از حد گذشتند (و گفتند عیسی پسر خدا است)؛ همانا من فقط بنده‌ی خدا می‌باشم. و درباره‌ی من بگویید: محمد صلی الله علیه وسلم بنده و فرستاده‌ی خدا است.

برگرفته از کتاب «الشمائل المحمدیّه
مؤلف: امام ابوعیسی محمّد بن عیسی التّرمذی

مقاله پیشنهادی

این فرد در زمره‌ی جهنمیان است

مسلم، همچنین، از ابوهریره روایت کرده که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم، در جنگ …