اسارت عقل آدمی در پیروی از هوای نفسانی‌ست

کلام ناب:

إبْنِ قیِّمِ رَحِمَهُ اللَّه:

اسارت عقل آدمی در پیروی از هوای نفسانی‌ست

سلف این امَّت، کسانی را که در مسائل اعتقادی آراء و نظریات مخالفِ با سنَّت و روش پیامبر -صلی الله علیه وسلم- را بر می‌گزیدند، “خبریه” نام می‌نهادند.

و مخالفت‌کنندگان با سخنِ پیامبر -صلی الله علیه وسلم- در أحکام عملی را “اهلِ شبهات و هوی نفسانی” می‌نامیدند;

زیرا نظر و دیدگاهی که با سُنَّت در تضاد باشد، جهل‌ست نه دانش، و اتباع از هوی نفسانی‌ست نه دینداری،

لذا چنین افرادی که با پیروی از هواها و هوس‌های خویش از رهنمود إلهی دور شدند و نظریات خود را بر هدایت و علم آمده از جانب الله مُقدَّم می‌شمارند، سرانجام‌شان گمراهی در دنیا و شقاوت در آخرت است.

المصادر:
إغَاثَــــــــــهُ اللَّهفَــــــــــانِ فِی مَصَــــــــایِـــــدِ الشـَّــــیطَان الِإمَامِ الْعَلَّامهِ شَمسِ الْدِّینِ مُحَمَّد بْنِ قیِّمِ الْجَوزِیَّهِ الجُزء الثانی ‌{ص ۱۳۹}

مقاله پیشنهادی

آیا شما را از چیزی که از صدقه و روزه بهتر است با خبر نسازم

صحابی بزرگوار ابو دردا همواره می‌گفت: «أَلَا أُحَدِّثُکُمْ بِما هُوَ خَیرٌ لَکُم مِنَ الصِّدَقَهِ والصِّیامِ؟ …