از عجیب ترین امور اینست که االله را بشناسی و محبتش را در قلب نداشته باشی

امام ابن قیم رحمه الله می فرماید
از عجیب ترین امور اینست که االله را بشناسی و محبتش را در قلب نداشته باشی
به سخنان دعوت کننده ی به سوی او گوش فرا دهی و در استجابت تأخیر نمایی ارزش و قیمت معامله ی با او را بدانی و با غیرِ او معامله نمایی

مقاله پیشنهادی

برخی از شیوه­های‌ سلف برای حفاظت حدیث نبوی

برخی از شیوه­های‌ سلف برای حفاظت حدیث نبوی، از این قرار است: پایبندی به بیان …