اراده خداوند به بنده اش

علامه ابن رجب حنبلی رحمه الله تعالی:
برخی از سلف گفته اند:
«اگر خداوند به بنده ای اراده ی خیر نمود، دروازه ی عمل را به رویش گشوده و دروازه ی جَدَل را به رویش خواهد بست …
و اگر خداوند به بنده ای اراده ی شر نمود، دروازه ی عمل را به روی او بسته و دروازه ی جَدَل را به رویش خواهد گشود … »
سلف امت از روی جهل و ناتوانی از مجادله ی زیاد سکوت نمی کردند، بلکه سکوت آنها از روی علم و ترس از خداوند بود.
[فضل علم السلف: ۵۸-۶۰]

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …