احادیث دروغین (۱)

((تَوَسَّلُوا بِجاهی فإنَّ جاهی عِندَ اللهِ عَظیم)).
به مقام و جایگاه من توسل کنید براستی جایگاه و مقام من نزد الله بزرگ است.
و در روایتی:
((اذا سالتم الله فاسالوه بجاهی فإن جاهی عند الله عظیم)).
هر گاه از الله درخواست کردید مقام و جایگاه مرا در نزد الله واسطه قرار دهید براستی مقام من نزد الله بزرگ است.

امام ابن تیمیه در “مجموع الفتاوی”:
جلد ۱ صفحه ۳۱۹ (۲۲۳).
جلد ۲۴ صفحه ۳۳۵ (۱۸۸).
جلد ۲۷ صفحه ۱۲۶(۷۳).
“قاعده جلیله” صفحه ۱۹۷ (با تحقیق عبدالقادر الأرناؤوط) می‌فرماید:
این حدیث کذب (دروغ) و موضوع (ساختگی)است و در هیچ یک از کتاب‌های مسلمانان که اهل حدیث به آن اعتماد می‌کنند وجود ندارد.
“اقتضاء الصراط المستقیم” جلد ۲ می‌فرماید: این حدیث موضوع است.

آلبانی در “سلسله الاحادیث الضعیفه” حدیث ۲۲ می‌گوید: این حدیث هیچ اصلی ندارد.

مقاله پیشنهادی

شبهه مخالفان حدیث و آیه «در کتاب هیچ چیز را فرو نگذاشته‌ایم»

یکی دیگر از شبه‌هایی که مطرح می‌کنند فهم آن‌ها از فرموده‌‌ی خداوند و این آیه …