آیا روایت: ساعتی اندیشه به از شصت سال عبادت است طلب علم نزد خدا برتر از نماز و روزه، صحیح است؟

الحمدلله

یکی از روایاتی که در این مورد وارد شده است این است که می گوید:

” فکره ساعه خیر من عباده ستین سنه “.

ولی این روایت موضوع است، برای بیان دروغ این روایت میتوان به کتب زیر مراجعه کرد:

” تنزیه الشریعه ” (۲/۳۰۵) و ” الفوائد المجموعه ” (۷۲۳) و ” ترتیب الموضوعات ” (۹۶۴) .

والله اعلم.

مقاله پیشنهادی

ردّ دسیسۀ مخالفان مبنی بر نسبت‌دادن ترور به اسلام و مسلمانان

ردّ دسیسۀ مخالفان مبنی بر نسبت‌دادن ترور به اسلام و مسلمانان اگر مطالبی که در …