آفت‌های حافظه

  • استمناء: باعث ضعف چشم، زخم معده، درد کَمر، کم اشتهایی، سردرد و ترش رویی می‌شود.
  • لجاجت: باعث ضعف منطق و در حدیث آمده است لجاجت، فکر را خراب و آبرو را کم می‌کند.
  • غضب: غضب ذهن را می‌کوبد، اسید معده را زیاد می‌کند و باعث زخم معده می‌شود([۱]).

[۱]– دکتر شفا بخش / تألیف بابک محمودی.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …