یکی از نشانه های بدعت

شیخ الإسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمودند :

«سخن گفتن درباره مردم باید از روی علم و عدالت باشد نه از روی جهل و ظلم چنانکه این حال اهل بدعت است»!

[والکلام على الناس یجب أن یکون بعلم وعدل لابجهل وظلم کحال أهل البدع..].

منهاج السنه النبویه (۴ / ١٨٣)

مقاله پیشنهادی

پاسخ به نامۀ هارون الرشید

  بغداد (دار الخلافه) به خوبی مزین و آراسته شده است، هارون الرشید (خلیفه وقت) …