گریه در پیشگاه پروردگار

قال ابن الجوزی رحمه الله

إذا جلست فی ظلام اللیل بین یدی سیدک فاستعمل أخلاق الأطفال
فإن الطفل إذاطلب من أبیه شیئا فلم یعطه بکى علیه المدهش (۱ /۲۱۹)

ابن الجوزی رحمه الله میفرمایید

هر گاه در دل شب جلو الله نشستی ، پس
 از رفتار کودکانه استفاده کن
زیرا هر گاه کودک از پدرش چیزی را بخواهد به خاطر ان گریه میکند

مقاله پیشنهادی

عمل بدون اخلاص

امـام ابن القیم رحمه الله: «العمل بغیر إخلاص ولا اقتداء کالمسافر یملأ جرابه رملا یثقله …