گریه در پیشگاه پروردگار

قال ابن الجوزی رحمه الله

إذا جلست فی ظلام اللیل بین یدی سیدک فاستعمل أخلاق الأطفال
فإن الطفل إذاطلب من أبیه شیئا فلم یعطه بکى علیه المدهش (۱ /۲۱۹)

ابن الجوزی رحمه الله میفرمایید

هر گاه در دل شب جلو الله نشستی ، پس
 از رفتار کودکانه استفاده کن
زیرا هر گاه کودک از پدرش چیزی را بخواهد به خاطر ان گریه میکند

مقاله پیشنهادی

تفریق و از هم پاشیدگی امت

قال المناوی رحمه الله: پس به درستی بدان که تفریق واز هم پاشیدگی امت ؛ …