گریه در پیشگاه پروردگار

قال ابن الجوزی رحمه الله

إذا جلست فی ظلام اللیل بین یدی سیدک فاستعمل أخلاق الأطفال
فإن الطفل إذاطلب من أبیه شیئا فلم یعطه بکى علیه المدهش (۱ /۲۱۹)

ابن الجوزی رحمه الله میفرمایید

هر گاه در دل شب جلو الله نشستی ، پس
 از رفتار کودکانه استفاده کن
زیرا هر گاه کودک از پدرش چیزی را بخواهد به خاطر ان گریه میکند

مقاله پیشنهادی

بدترین نوعِ بندگی

بدترین نوعِ بندگی، بندگیِ هوای نفس است. شخص از بندگی سنگ‌ها به بندگی افکار دچار …