کسی که مرگ را زیاد یاد کند به سه نعمت و کرامت دست پیدا می کند

دقاق می گوید:

کسی که مرگ را زیاد یاد کند به سه نعمت و کرامت دست پیدا می کند:

شتاب در توبه،قناعت قلبی و شور و نشاط در عبادت و نیایش و اگر کسی مرگ را یاد نکند به تأخیر انداختن توبه و عدم رضایت و تنبلی در عبادت دچار می شود
تذکره امام قرطبی صفحه (۹)

مقاله پیشنهادی

درمان حسادت (۲)

درمان حسادت (۲) رسول الله صلی الله علیه و سلم هم راه جلوگیری از چشم …