کسی که بخاطر الله صادقانه از چیزی دست بکشد الله بهترش را به او عطا می نماید.

امام علامه ابن قیم رحمه الله می فرماید: إِنَّمَا یجد الْمَشَقَّه فِی ترک المألوفات والعوائد من تَرکهَا لغیر الله فَأَما من تَرکهَا صَادِقا مخلصا من قلبه لله فانه لَا یجد فِی تَرکهَا مشقه إِلَّا فِی أول وهله لیمتحن أصادق هُوَ فِی تَرکهَا أم کَاذِب فان صَبر على تِلْکَ الْمَشَقَّه قَلِیلا استحالت لَذَّه

ترجمه: براستی کسی که به خاطر غیر اللّٰه دلبستگی ها و منافعش را کنار بگذارد،در مشقت و سختی میافتد .. اما کسی که صادقانه و از روی اخلاص از آن ها دل بکند،گرفتار سختی نمی شود مگر در اولین وهله ها؛تا مورد امتحان قرار گیرد که آیا اهل صدق است یا کذب؟ پس اگر بر این سختی اندک صبر پیشه کند،لذت چشیدن(شیرینی ایمان) برایش نمایل می گردد.

[ الفوائد ۱/۱۰۷].

مقاله پیشنهادی

پاسخ به نامۀ هارون الرشید

  بغداد (دار الخلافه) به خوبی مزین و آراسته شده است، هارون الرشید (خلیفه وقت) …