کارهایت را برای خدا خالص کن

کارهایت را برای خدا خالص کن

و ناسپاسى مردم تو را از کار نیکو باز ندارد

زیرا هستند کسانی که بدون اینکه از تو سودى ببرند تو را مى ستایند

چه بسا ستایش اندک آنان براى تو

سودمندتر از دریای ستایش ناسپاسان باشد

واین محبتی است که به خاطر اخلاصت  خداوند ازتودردل دیگران  قرار میدهد

مقاله پیشنهادی

درمان حسادت (۲)

درمان حسادت (۲) رسول الله صلی الله علیه و سلم هم راه جلوگیری از چشم …