چه چیزهایی شما را به دوزخ کشانده است؟

زمانیکه از اهل جهنم سوال میشود:
“ماسلککم فی سقر”
چه چیزهایی شما را به دوزخ کشانده است و بدان انداخته است؟
“قالوا لم نک من المصلین”
می گویند:(درجهان)از زمره نمازگزاران نبودیم.

(قرآن کریم،المدثر۴۲-۴۳

مقاله پیشنهادی

الله متعال گناهان پنهان را برای انسان آسان می‌سازد تا ایمانش را امتحان کند:

الله متعال گناهان پنهان را برای انسان آسان می‌سازد تا ایمانش را امتحان کند: ﴿…لِیَعْلَمَ …