چه چیزهایی شما را به دوزخ کشانده است؟

زمانیکه از اهل جهنم سوال میشود:
“ماسلککم فی سقر”
چه چیزهایی شما را به دوزخ کشانده است و بدان انداخته است؟
“قالوا لم نک من المصلین”
می گویند:(درجهان)از زمره نمازگزاران نبودیم.

(قرآن کریم،المدثر۴۲-۴۳

مقاله پیشنهادی

صدق در اراده (عزم صادقانه) چیست؟

عبارت است از ترک تنبلی و رفع کسالت و بذل سعی و کوشش در جهت …