چشیدن و مزه نمودن غذا در رمضان

شیخ الإسلام إبن تیمیه رحمه الله گوید:

چشیدن و مزه نمودن غذا بدون ضرورت و نیاز، کراهت دارد ولی روزه را باطل نمیکند. اما در هنگام ضرورت، درحکم غرغره کردن و چرخاندن آب در دهان است(که موجب ابطال روزه نمیگردد).
‏وذوق الطعام یکره لغیر حاجه ؛ لکن لا یفطره ، وأما للحاجه فهو کالمضمضه.

مجموع الفتاوى [٢۶۶/٢۵]

مقاله پیشنهادی

پاسخ به نامۀ هارون الرشید

  بغداد (دار الخلافه) به خوبی مزین و آراسته شده است، هارون الرشید (خلیفه وقت) …