واژه (جاهلیت) در قرآن کریم به چهار کلمه اضافه شده است

واژه (جاهلیت) در قرآن کریم به چهار کلمه اضافه شده است:

١- “ظَنَّ الْجَاهِلِیَّهِ”  «گمان جاهلیت»

٢- “أَفَحُکْمَ الْجَاهِلِیَّهِ”  «حکم جاهلیت»

٣- “تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّهِ”  «خودنمایی جاهلی»

۴- “حَمِیَّهَ الْجَاهِلِیَّهِ”  «تعصب جاهلیت»

مورد اول: فساد امت به سبب فساد دلها است

دوم: فساد امت به سبب فساد حکم است

سوم: فساد امت به سبب فساد زنان است

چهارم: فساد امت به سبب تعصبات قومی-قبیله ای است.

این چهار مورد در هر امتی پیدا شود و فراگیر گردد حتما به چندپارگی و هلاکت آن منجر می شود.

مقاله پیشنهادی

گمان نیک به الله تعالی

حسن الظن بالله تعالى =گمان نیک نسبت به الله عزوجل عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ …