هرکس دوست دارد که خداوند متعال قلبش را بگشاید

«هرکس دوست دارد که خداوند متعال قلبش را بگشاید یا آن را منور گرداند..

می بایست سخن گفتن در امور بیهوده را رها کند و از گناهان دوری گزیند و در خلوت خود، به انجام عمل و عبادت با خداوند بپردازد».

«در امور بیهوده سخن مگوی، چرا که اگر سخنی بیهوده بر زبان آوری، تو دربند آن سخن می شوی و دیگر آن، دربند تو نیست».

امام شافعی رحمه الله
[المجموع شرح المهذب: ۱۰ / ۵۲]

مقاله پیشنهادی

عفو و بخشیدن آنچه در نفس آدمی ‌خطور می‌کند

ابن تیمیّه درباره‌ی این فرموده‌ی ‌پیامبر صلی الله علیه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتی عما …