نظر ابن تیمه رحمه الله در مورد اهل بدعت

امام ابن تیمیه رحمه الله فرمودند:

در دنیا اهل بدعتی نیست مگر اینکه با اهل حدیث دشمنی دارد.

مقاله پیشنهادی

چگونگی زندگی اسلاف

  در عصر حاضر کیفیت معیشتی ما در آن ناز و نعمتی غرق شده بود …