نظر ابن تیمه رحمه الله در مورد اهل بدعت

امام ابن تیمیه رحمه الله فرمودند:

در دنیا اهل بدعتی نیست مگر اینکه با اهل حدیث دشمنی دارد.

مقاله پیشنهادی

فضیل بن عیاض و هارون الرشید

نحوه برخورد علماء با حاکم فضیل بن ربیع که از اطرافیان خلیفه بود می گوید: …